Komentarz katalog wpisów zbitki WBI

O klasyfikacji zawodów i specjalności teleinformatycznych.
Kompendium informacji

data wpisu: 2018.01.14 | data publikacji: 2018.01.14

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest wielopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Zawód stanowi źródło dochodów i oznacza zestaw zadań wynikających ze społecznego podziału pracy i wymagających kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki. Specjalność obejmuje część zawodu, wymagającą dodatkowych kompetencji i umiejętności.

Podstawą klasyfikacji zawodów jest International Standard Classification of Occupation (ISCO), od 1958 r. opracowywana pod auspicjami International Labour Organization z istotnymi modyfikacjami co 10-20 lat. W wersji ISCO-68 (z 1968 r.) po raz pierwszy pojawił się zawód:

Obecnie obowiązująca klasyfikacja ISCO-08 (wersja zaktualizowana w 2008 r.) definiuje już 4 najwyższe poziomy, pozostawiając krajom prawo własnego definiowania zawodów i specjalności na poziomie 5 i następnym, czyli możemy tylko tam coś dopisać, dodając swój kod do już ustalonego kodu czterocyfrowego.

Na podstawie ISCO w UE zdefiniowano zaktualizowaną w 2017 r. klasyfikację zawodów, umiejętności i kompetencji European Skills/Competences, Qualifications and Occupations ESCO, która jest wzorcem dla krajów unijnych.

Polska klasyfikacja

W Polsce obowiązuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS) na potrzeby rynku pracy (aktualna na dzień 26 listopada 2016 r.), zamieszczona w załączniku do Obwieszczenia MPiPS z 25 stycznia 2018 r.. (Dz.U. 2018 poz. 227), przygotowana na podstawie ESCO i ISCO, ale z polskimi modyfikacjami. W Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia jest dostępna wyszukiwarka opisu i kompetencji zawodów oraz specjalności.

Warto tutaj przytoczyć fragment z treści Wortalu: „Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania nie reguluje kwestii dopuszczania do wykonywania zawodu i spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez osoby oferujące swoje usługi w danym zawodzie na rynku pracy, nie reguluje też standaryzacji kształcenia, szkolenia i nadawania uprawnień kwalifikacyjnych przez podmioty oferujące te usługi (np. kursy lub szkolenia). Klasyfikacja, jest przede wszystkim narzędziem wykorzystywanym do potrzeb statystyki, zatrudnienia, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy” .

W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie INFOdoradca+ od 2007 r. dokonywana jest standaryzacja i aktualizacja kompetencji zawodów i specjalności już istniejących i dodawanych do Klasyfikacji. Dotychczas zdefiniowano już 1000 zawodów, w tym 26 związanych z teleinformatyką. Wśród autorów i recenzentów tych prac przedstawicieli PTI nie było.

Grupa 25 - Specjaliści teleinformatyki

Grupa 25 Information and communication technology professionals (tłum. na polski: Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych – zamiast Specjaliści teleinformatyki, ale to taka uroda tłumaczy) zawiera zawody, a raczej specjalności wąskich dziedzin teleinformatycznych.

Specjalności te mogą być wykonywane okresowo (powstają i znikają w miarę rozwoju teleinformatyki) oraz okazjonalnie (zmiana stanowiska lub pracy związana z awansami, zwiększonymi umiejętnościami oraz doświadczeniem). Specjalności te mogą być też wykonywane przez osoby o innych niż {inżynier} informatyk zawodach wyuczonych (matematyk, fizyk, astronom itp. oraz inżynier automatyk, elektryk, elektronik, telekomunikacji itp.) po zaliczeniu odpowiednich studiów podyplomowych, szkoleń firmowych, uzyskaniu certyfikatów itp.

 

25 Group wg ESCO [ESCO] Grupa 25 wg KZiS [KZiS]
25 - Information and communications technology professionals
251 - Software and applications developers and analysts
2511 - Systems analysts
2511.1 - computer scientist
2511.2 - data analyst
2511.3 - data scientist
2511.4 - embedded system designer
2511.5 - enterprise architect
2511.6 - green ICT consultant
2511.7 - ICT business analysis manager
2511.8 - ICT business analyst
2511.9 - ICT consultant
2511.10 - ICT intelligent systems designer
2511.11 - ICT research consultant
2511.12 - ICT system analyst
2511.13 - ICT system architect
2511.14 - ICT system developer
2511.15 - ICT system integration consultant
2511.16 - integration engineer
25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych
251 Analitycy systemów komputerowych i programiści
2511 Analitycy systemów komputerowych
251101 Analityk systemów teleinformatycznych
251102 Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
251103 Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
251190 Pozostali analitycy systemów komputerowych
2512 - Software developers
2512.1 - software analyst
2512.2 - software architect
2512.3 - software developer
2512.4 - user interface developer
2512 - Software developers
2512.1 - software analyst
2512.2 - software architect
2512.3 - software developer
2512.4 - user interface developer
2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
251201 Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
251202 Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
251290 Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
2513 - Web and multimedia developers
2513.1 - digital games developer
2513.2 - search engine optimisation expert
2513.3 - user interface designer
2513.4 - web content manager
2513.5 - web developer
2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
251301 Architekt stron internetowych
251302 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
251303 Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
251390 Pozostali projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
2514 - Applications programmers
2514.1 - ICT application configurator
2514.2 - ICT application developer
2514.2.1 - embedded systems software developer
2514.2.2 - mobile application developer
2514.3 - industrial mobile devices software developer
2514.4 - numerical tool analysis
2514 Programiści aplikacji
251401 Programista aplikacji
251402 Programista aplikacji mobilnych
251490 Pozostali programiści aplikacji
2519.2 - ICT auditor manager
2519.3 - ICT disaster recovery analyst
2519.4 - ICT quality assurance manager
2519.5 - ICT test analyst
2519.6 - software tester
2519.6.1 - digital games tester
2519.6.2 - ICT accessibility tester
2519.6.3 - ICT integration tester
2519.6.4 - ICT system tester
2519.6.5 - ICT usability tester
2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
251901 Informatyk medyczny
251902 Specjalista zastosowań informatyki
251903 Tester oprogramowania komputerowego
251904 Tester systemów teleinformatycznych
251905 Specjalista systemów rozpoznawania mowy
251990 Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
252 - Database and network professionals
2521 - Database designers and administrators
2521.1 - database administrator
2521.2 - database designer
2521.3 - database developer
2521.4 - database integrator
2521.5 - data warehouse designer 
252 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych
2521 Projektanci i administratorzy baz danych
252101 Administrator baz danych
252102 Analityk baz danych
252103 Projektant baz danych
252190 Pozostali projektanci i administratorzy baz danych 
2522 - Systems administrators
2522.1 - ICT system administrator
2522.1.1 - ICT network administrator
2522.1.2 - system configurator 
2522 Administratorzy systemów komputerowych
252201 Administrator systemów komputerowych
252202 Administrator zintegrowanych systemów zarządzania
252290 Pozostali administratorzy systemów komputerowych
2523 - Computer network professionals
2523.1 - ICT capacity planner
2523.2 - ICT network architect
2523.3 - ICT network engine  
2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych
252301 Analityk sieci komputerowych
252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych
252390 Pozostali specjaliści do spraw sieci komputerowych
2529 - Database and network professionals not elsewhere classified
2529.1 - chief ICT security officer
2529.2 - digital forensics expert
2529.3 - ethical hacker
2529.4 - ICT resilience manager
2529.5 - ICT security administrator
2529.6 - ICT security consultant
 
2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
252901 Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
252902 Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
252903 Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
252990 Pozostali specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

Przeglądając i porównując obie listy, widzimy, że:

Miejsce zawodu informatyk w klasyfikacji

Wiemy o tym od lat, ale często zapominamy, że istnieją w Polsce dwa podstawowe kierunki nauczania oraz zawody natury informatycznej: informatyk oraz inżynier informatyk. Boleśnie się o tym przekonaliśmy, gdy w projekcie nowego wykazu dziedzin i dyscyplin z początkiem 2018 r. ujrzeliśmy w dziedzinie:

Tym samym kierunek Informatyka miał zniknąć z politechnik, gdyż inżynieria informacyjna (o nieznanej definicji) wtłoczona pomiędzy inne dyscypliny już uprawnień do nauczania kierunku informatyka nie dawała. Dopiero usilne starania kilku osób doprowadziły do rozdzielania tej dyscypliny zbiorczej na dwie:

Informatyka (teoretyczna) wywodzi się z matematyki dającej teoretyczne podstawy funkcjonowania rozwiązań informatycznych. Tym samym logicznym jest umieszczenie zawodu informatyk obok zawodu matematyk. Porównując treść grupy 212 w ESCO z treścią w KZiS, widzimy znaczne różnice, które z czasem będą musiały być ujednolicone, stąd przypisanie kodu .07 dla 212007 Informatyk, aby potem nie trzeba było go zmieniać. Dobrze by było też uzupełnić frazę „matematycy, aktuariusze i statystycy” o termin „informatycy”.

212 Subgroup [ESCO] Podgrupa 212 [KZiS]
212 - Mathematicians, actuaries and statisticians
2120 - Mathematicians, actuaries and statisticians
2120.1 - actuarial consultant
2120.2 - demographer
2120.3 - gambling, betting, and lottery game developer
2120.4 - gambling, betting, and lottery quality assurance engineer
2120.5 - mathematician
2120.6 - statistician
2120.6.1 – biometrician
212 Matematycy, informatycy, aktuariusze i statystycy
2120 Matematycy, informatycy, aktuariusze i statystycy
212001 Aktuariusz
212002 Matematyk
212003 Demograf
212004 Statystyk
212007 Informatyk
212090 Pozostali matematycy, informatycy, aktuariusze i statystycy

Informatyka techniczna wywodzi się z elektroniki, dającej wiedzę projektowania urządzeń elektronicznych w technice cyfrowej - urządzeń cyfrowych. Obecnie informatyka ta obsługuje też praktycznie całość telekomunikacji, tworząc nową dyscyplinę teleinformatyka. Tym samym logiczne jest umieszczenie zawodu inżynier informatyk obok zawodu 215303 Inżynier teleinformatyk, czyli 215304 Inżynier informatyk.

Porównując jednak treść grupy 2152 i 2153 w ESCO z treściami w KZiS widzimy tak znaczne rozbieżności, że być może trzeba będzie – wzorując się na aktualnych zapisach ESCO – podjąć działania nad poważniejszymi zmianami w KZiS. A mamy tam już inżyniera sprzętu komputerowego, mikroelektroniki, elektroniki mikrosystemów czy też techniki sensorów. W każdym razie, jak w KZiS jest inżynier mechatronik czy inżynier teleinformatyk, to na pewno powinien tam się znaleźć inżynier informatyk.

2152 i 2153 Subgroups [ESCO] Podgrupy 2152 i 2153 [KZiS]
2152 - Electronics engineers
2152.1 - electronics engineer
2152.1.1 - computer hardware engineer
2152.1.2 - flight test engineer
2152.1.3 - instrumentation engineer
2152.1.4 - language engineer
2152.1.5 - medical device engineer
2152.1.6 - microelectronics engineer
2152.1.6.1 - integrated circuit design engineer
2152.1.7 - microsystem engineer
2152.1.8 - optoelectronic engineer
2152.1.9 - satellite engineer
2152.1.10 - sensor engineer
2152 Inżynierowie elektronicy
215201 Inżynier elektronik>br> 215202 Inżynier mechatronik
215203 Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
215204 Optoelektronik
215290 Pozostali inżynierowie elektronicy
2153 - Telecommunications engineers
2153.1 - telecommunications engineer
2153.1.1 - telecommunications systems analyst
2153 Inżynierowie telekomunikacji
215301 Inżynier telekomunikacji
215302 Technolog inżynierii telekomunikacyjnej
215303 Inżynier teleinformatyk
215304 Inżynier informatyk
215390 Pozostali inżynierowie telekomunikacji

 

Wg danych Portalu kierunków studiów na uczelniach , kierunek Informatyka, zorientowany na uzyskanie określonych specjalności informatycznych, prowadzi obecnie kilkadziesiąt uczelni (często pod różnymi nazwami związanymi z informatyką).

Zdefiniowanie kompetencji, jakie powinny być związane z zawodem {inżynier} informatyk, wymaga zbudowania prostego spójnego modelu wiedzy informatycznej, jaką mają mieć osoby o tych zawodach. Zgodnie z zasadami wykorzystywania KZiS , przypisanie rodzaju zawodu osobie z wyższym wykształceniem powinno wprost wynikać z treści wpisu do jego/jej dyplomu.

Grupa 35 - Technicy informatycy

W KZiS jest wyróżniona grupa techników informatyków z wykazem zawodów dla osób po ukończeniu techników o profilu informatycznym. Pośród wielu specjalności jest też technik informatyk oraz technik teleinformatyk. Retoryczne jest więc pytanie, dlaczego nie ma być zawodu inżynier informatyk jak istnieje zawód technik informatyk?