Słownik Teleinformatyczny

Moja autorska - zweryfikowana wieloma dyskusjami i komentarzami innych oraz wynikami ankiety - propozycja słownika kilknastu najważniejszych, najczęściej spotykanych terminów angielskich w tłumaczeniu na język polski. Komentarze i uwagi mile widziane.

Słownik ten będzie rozbudowywany o nowe pojęcia - również proszę o propozycje takich nowych terminów.

artificial intelligence (AI) sztuczna inteligencja
Big Data Big Data (jako nazwa własna),
analiza gigadanych (jako rozwiązanie) 
cloud computing przetwarzanie w chmurze
computer architecture architektura {komputerowa | teleinformatyczna}
computer engineering inżynieria {komputerowa| teleinformatyczna}
computer graphics grafika komputerowa
computer science informatyka teoretyczna
computing informatyka
cybersecurity bezpieczeństwo teleinformatyczne (unijne),
cyberbezpieczeństwo (wojskowe)
data base system system bazodanowy
data processing przetwarzanie danych
embedded system system wbudowany, sterownik
e-learning e-kształcenie, samokształcenie zdalne
e-mail mejl (wystarczy, gdyż tylko może to być e-mail)
e-service online e-usługa, usługa {sieciowa | zdalna }
hardware sprzęt {cyfrowy | teleinformatyczny}
Information Communication
Technology (ICT)
teleinformatyka ,
informatyka i telekomunikacja,
Technika Informacyjno-Telekomunikacyjna (TIK) (archaiczne)
information engineering inżynieria informacji
information retrieval wyszukiwanie informacji
information science nauka o informacji, informatologia
information system system teleinformatyczny
information systems systemy informacyjne
information technology informatyka techniczna (IT)
technika {informacyjna | teleinformatyczna}
Internet Internet (jako nazwa własna)
internet (jako rozwiązanie małą literą - preferowane)
Internet of Things internet {rzeczy | przedmiotów}
mail mejl
network sieć { | komputerowa}
software oprogramowanie
security of network
and information systems
bezpieczeństwo {teleinformatyczne | sieci i systemów informatycznych}
software engineering inżynieria oprogramowania
Web page witryna, strona internetowa
Aktualizacja: 2018.04.15
Komentarz WBI