Słownik Teleinformatyczny

Moja autorska - zweryfikowana wieloma dyskusjami i komentarzami innych oraz wynikami ankiety - propozycja słownika kilkunastu najważniejszych, najczęściej spotykanych terminów angielskich w tłumaczeniu na język polski. Komentarze i uwagi mile widziane.

Słownik ten jest stale rozbudowywany o nowe pojęcia, między innymi przyjmowane przez Zespół Terminologii Informatycznej działający przy Radzie Języka Polskiego.

Proszę również o propozycje takich nowych terminów.


artificial intelligence (AI) sztuczna inteligencja (SI)
Big Data Big Data (jako nazwa własna),
analiza gigadanych (jako rozwiązanie) 
character recognition rozpoznawanie znaków
chat czat
chatbot czatbot
chronological dating datacja, datowanie
cloud computing przetwarzanie w chmurze
computer architecture architektura {komputerowa | teleinformatyczna}
computer engineering inżynieria {komputerowa| teleinformatyczna}
computer graphics grafika komputerowa
computer science informatyka {teoretyczna}
computing informatyka
cybersecurity ochrona teleinformatyczna (unijne),
cyberochrona (wojskowe)
data base system system bazodanowy
datafication danetyzacja
data science nauka o danych, datologia
data processing przetwarzanie danych
digitization, digitalization cyfryzacja
distance learning kształcenie {przez internet | korespondencyjne}
embedded system system wbudowany, sterownik
e-learning samokształcenie przez internet
email, e-mail mejl (potocznie email )
e-service usługa {przez internet | zdalna | sieciowa }
hardware sprzęt {cyfrowy | teleinformatyczny}
Information Communication
Technology (ICT)
teleinformatyka ,
informatyka i telekomunikacja,
Techniki Informacyjno-Telekomunikacyjne (TIK) (archaiczne)
information engineering inżynieria informacji
information retrieval wyszukiwanie informacji
information science nauka o informacji, informatologia
information system system teleinformatyczny
information systems systemy informacyjne
information technology informatyka techniczna (IT)
techniki {informacyjne | teleinformatyczne}
Internet Internet (jako nazwa własna)
internet (jako rozwiązanie małą literą - preferowane)
Internet of Things (IoT) internet {rzeczy | przedmiotów} (IoT, IRz)
learning{online} nauka {zdalna | onlajn}
mail mejl  (zależnie od kontekstu  {poczta|przesyłka pocztowa})
network sieć {komputerowa}
online, on-line {zdalnie | online | onlajn (akceptowane)}
offline, off-line {offline| lokalnie}
{online|remote} work praca zdalna
{remote} learning nauka zdalna
router ruter
service online usługa {przez internet | zdalna | onlajn }
software oprogramowanie
security of network
and information systems
ochrona {systemów teleinformatycznych | sieci i systemów informatycznych}
software engineering inżynieria oprogramowania
snippet snipet
start-up, startup startap
webpage witryna, strona internetowa
Aktualizacja: 2021.01.21
Komentarz WBI