Słownik Teleinformatyczny

Moja autorska - zweryfikowana wieloma dyskusjami i komentarzami innych oraz wynikami ankiety - propozycja słownika kilknastu najważniejszych, najczęściej spotykanych terminów angielskich w tłumaczeniu na język polski. Komentarze i uwagi mile widziane.

Słownik ten będzie rozbudowywany o nowe pojęcia - również proszę o propozycje takich nowych terminów.

artificial intelligence (AI) sztuczna inteligencja (SI)
Big Data Big Data (jako nazwa własna),
analiza gigadanych (jako rozwiązanie) 
chat czat
chatbot czatbot
cloud computing przetwarzanie w chmurze
computer architecture architektura {komputerowa | teleinformatyczna}
computer engineering inżynieria {komputerowa| teleinformatyczna}
computer graphics grafika komputerowa
computer science informatyka {teoretyczna}
computing informatyka
cybersecurity bezpieczeństwo teleinformatyczne (unijne),
cyberbezpieczeństwo (wojskowe)
data base system system bazodanowy
data science nauka o danych, datologia
data processing przetwarzanie danych
distance learning kstałcenie {przez internet | korespondencyjne}
embedded system system wbudowany, sterownik
e-learning samokształcenie zdalne
email, e-mail mejl (potocznie może być email, mail, ale nie powinno)
e-service online usługa {zdalna | sieciowa }
hardware sprzęt {cyfrowy | teleinformatyczny}
Information Communication
Technology (ICT)
teleinformatyka ,
informatyka i telekomunikacja,
Techniki Informacyjno-Telekomunikacyjne (TIK) (archaiczne)
information engineering inżynieria informacji
information retrieval wyszukiwanie informacji
information science nauka o informacji, informatologia
information system system teleinformatyczny
information systems systemy informacyjne
information technology informatyka techniczna (IT)
techniki {informacyjne | teleinformatyczne}
Internet Internet (jako nazwa własna)
internet (jako rozwiązanie małą literą - preferowane)
Internet of Things (IoT) internet {rzeczy | przedmiotów} (IoT, IRz)
mail mejl
network sieć {komputerowa}
online, on-line {online | zdalnie}
offline, off-line {offline| lokalnie}
{online|remote} learning nauka zdalna
{online|remote} work praca zdalna
router ruter
software oprogramowanie
security of network
and information systems
bezpieczeństwo {teleinformatyczne | sieci i systemów informatycznych}
software engineering inżynieria oprogramowania
snippet snipet
technology technika 
webpage witryna, strona internetowa
Aktualizacja: 2020.09.22
Komentarz WBI