Komentarz rodo zbitki WBI

Jaka zgoda na nagrania?

data wpisu: 2018.10.23 | data publikacji: 2018.10.23

Na LinkedIn opublikowano poniższy napis wywieszony przed jedną z imprez organizowanych przez Komisję Europejską.

 

Ja stwierdzilem, że taki uogólniony tekst powinien wywiesić Prezes UODO, zamiast podpisywania imiennych zgód na nagrywanie, fotografowanie i filmowanie przed każdą z imprez. Część komentatorów z tym się nie zgodziła.

Oczywiście można też ten tekst sprowadzić do absurdu:

NA TYM ŚWIECIE ISTNIEJĄ URZĄDZENIA, KTÓRYMI PO PRZYJŚCIU NA TEN ŚWIAT MOŻECIE BYĆ NAGRYWANI, FOTOGRAFOWANI ORAZ FILMOWANI.

PRZYCHODZĄC NA TEN ŚWIAT UDZIELACIE JUŻ OBECNYM NA TYM ŚWIECIE NIEODWOŁALNEJ ZGODY NA FILMOWANIE, FOTOGRAFOWANIE I SPORZĄDZANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH ORAZ KORZYSTANIA Z TYCH MEDIÓW WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA PRZEZ WSZYSTKICH WAM PODOBNYCH ORAZ UPOWAŻNIACIE ICH DO WYŻEJ WYMIENIONYCH CZYNNOŚCI.

TYM SAMYM ZWALNIACIE WSZYSTKICH WAM PODOBNYCH Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI CZYNNOŚCIAMI I PRZYJMUJECIE DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZYSCY WAM PODOBNI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NA WASZEJ OSOBIE LUB WASZYM MIENIU, BĘDĄCE SKUTKIEM POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI.

Taki tekst jest ważny już od roku 1826 (fotografia), 1877 (nagranie głosu), 1895 (film), czyli konca XIX wieku.

I przez tyle lat jakoś kolejni pojawiający się na tym świecie taki stan rzeczy akceptowali i jedynie denerwowali się, jak byli nagrywani przez sowę, a zdjęcie lub ujęcie filmowe przedstawiało ich w niekorzystnej dla nich sytuacji. Wtedy szli do sądu i żądali finansowego odszkodowania. I to chyba nie był absurd?

A dzisiaj mają z góry, swoim podpisem, zgodzić się na to samo, nie mając potem szansy na żadne odszkodowanie, gdy okaże się, że z powodu nagrania, zdjęcia czy filmu doświadczają strat moralnych, psychicznych czy materialnych.

Komentatorzy z LinkedIn tego oryginalnego tekstu z KE – np. GJ (nie mam zgody na ujawnienie jego nazwiska, chociaż jest ono znane na tablicy LinkedIn) stwierdzają, że - „Zdecydowanie za mało precyzyjne - powinno być ograniczone w zakresie do utrwalania i relacjonowania tej konkretnej imprezy.”

Niestety według mnie to niewiele zmieni, gdyż nawet przy takim ograniczeniu można ponieść straty moralne, gdy na nagraniu będziemy się akurat jąkać lub chrapać, zdjęcie będzie niekorzystne (szczególnie są na to uczulone panie, ale panowie również) lub będziemy na danym pokazywanym fragmencie filmu czynić rzeczy mało eleganckie (dłubanie, wykrzywianie się, ziewanie, itp.). Przecież nie sposób wpisywać do zgody tych wszystkich i jeszcze wielu innych zastrzeżeń, jak na przykład, że nie życzę sobie mieć wspólnego ujęcia z panem XX oraz panią YY, itd., a potem nagrywający musi je wszystkie uwzględnić w upublicznianym materiale.

Niestety zbieranie indywidualnych zgód na nagrywanie, fotografowanie i filmowanie na imprezach prowadzi do zebrania około 10 000 kartek (przyjmijmy ok. 100 imprez rocznie z udziałem ok. 100 osób na każdej co jest bardzo minimalnym szacunkiem). I teraz po roku zobaczyłem się na nagraniu z tej jednej z imprez w niekorzystnym świetle i żądam od organizatora jednej z tych imprez (nie wiem z której to było) udowodnienia mi, że się zgodziłem na te nagrania (powiedzmy nawet bez indywidulanych warunków). Kto i jak będzie przeszukiwać te sterty zgód. A może będą one zeskanowane i otagowane – tylko ile to będzie kosztować?

Proszę, zastanówcie się nad realnością tego do czego według was prawników zmusza RODO. Czy naprawdę – jak twierdzi MS w tym przypadku - RODO zmierza do tego, byśmy czuli się bardziej komfortowo wobec faktu przetwarzania naszych danych.?

Uważam i poszukuję zwolenników tezy, że zbieranie imiennej zgody na nagrania od uczestników imprezy jest bez sensu i nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia oraz nie przyczynia się do zwiększenia naszego poczucia ufności co do przetwarzania naszych wizerunkowych danych osobowych.

A na koniec proponuję dołączanie do zaproszenia każdej imprezy (jak standardowego tekstu na opakowaniu lekarstw) poniższego tekstu, tak aby już największy indywidualista bujający w obłokach nie był zaskoczony istnieniem sowich taśm.

Szanowna uczestniczko, szanowny uczestniku imprezy. Podczas trwania imprezy będziemy nagrywać głosy, wykonywać zdjęcia i filmować osoby biorące w niej udział. Dlatego prosimy o takie zachowanie się jakie chcielibyście potem słyszeć lub oglądać w prezentacji audiowizualnej oraz fotograficznej tej imprezy.

My zaś obiecujemy, że dokonując wyboru materiału do prezentacji będziemy się kierować dobrem osobistym każdego z uczestników, ewentualnie w wątpliwych dla nas przypadkach skontaktujemy się z danym uczestnikiem dla uzyskania zgody na szczególną postać danego fragmentu nagrania audiowizualnego lub fotografii.

Jeżeli zaś nie ufasz nam w takim działaniu, to prosimy o zrezygnowanie z osobistego udziału w tej imprezie i skorzystanie z transmisji internetowej.

ORGANIZATOR