Komentarz rodo zbitki WBI

Czy mamy naruszenie Art.51.5 Konstytucji w ustawie o opłatach abonamentowych?

data wpisu: 2018.11.06 | data publikacji: 2018.11.06

Problem formalnego braku wykazu danych osobowych mogących być żądanymi przy rejestarcji odbiorników RTV w celu poboru opłaty abonamentowej już sygnalizowałem Ministerstwu Cyfryzacji, ale bez skutku. Może teraz przy okazji nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych Ministerstwo pochyli się nad tym naruszeniem Art.51. 5 Konstytucji.

Obecnie jest procedowana USTAWA o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/6791 [RODO]. W Art. 89 tej ustawy jest zapis o usuwaniu danych osób rejestrujących urządzenia RTV.

Ale w samej ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z 2015 r. poz. 1324 oraz z 2018 r. poz. 1717) nie ma wyszczególnienia jakie dane osobowe rejestrującego będą zbierane!.

Dopiero w Rozporządzeniu MAC z 17 grudnia 2013  jest taka lista dla wpisu przez internet. [poniżej fragmenty]:

W przypadku złożenia zgłoszenia w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 [....przesyłką listową, z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego do wypełnienia zgłoszenia. ], użytkownik wypełnia elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej operatora wyznaczonego, podając dane niezbędne do sporządzenia przez niego zgłoszenia:

1) imię, nazwisko lub nazwę;

2) miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

3) numer PESEL – w przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL i nieprowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku cudzoziemców nieposiadających tego numeru, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) NIP – w przypadku podmiotów obowiązanych do posiadania NIP …. 

5) miejsce używania odbiorników;

6) informację, czy jest:

a) osobą fizyczną używającą odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym jej własność albo

b) podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatorium, żłobkiem, publiczną albo niepubliczną jednostką organizacyjną systemu oświaty, publiczną albo niepubliczną uczelnią, domem pomocy społecznej, albo

c) innym podmiotem;

7) rodzaj i liczbę odbiorników,.... ;

8) adres poczty elektronicznej;

9) adres do korespondencji.

oraz wzór formularza z podanymi danymi w załączniku! dla wpisu pisemnego.

 

Oprócz tego nie ma też nigdzie formalnego wyszczególnienia jakie dane mogą być gromadzone w przypadku zwolnienia od opłat abonamentowych osób, które poprzez odpowiednie oświadczenie (określone przez KRRiTV) mają wykazać prawo do danego rodzaju zwolnienia. A są to przeważnie dane wrażliwe, takie jak:

Wobec powyższego mam pytanie do prawników:

W Art. 51.5 Konstytucji jest  zapisane: Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa., czyli jest wyraźnie mowa o ustawie, czyli o akcie prawnym, którego treść jest głosowana w Sejmie, Senacie i jest podpisywana przez Prezydenta RP. Treść rozporządzenia oraz załącznika nie jest procedowana tą drogą! Rodzi się więc pytanie:

Czy rozporządzenie do ustawy oraz jego załącznik jest ustawą, inaczej mówiąc czy treści zapisane w rozporządzeniu lub w jego załączniku można utożsamiać z treściami zapisanymi w ustawie?

Odpowiedź na pytanie jest bardzo istotna:

Jeżeli będzie POZYTYWNA, to wtedy dopuszczamy, aby to Ministrowie decydowali o zakresie zbieranych danych osobowych, określajac je według swoich potrzeb bez kontroli Parlamentu. wystarczy tylko, aby przy kolejnej nowelizacji sprawę zakresu zbieranych danych osobowych wyłączyli z Ustawy do Rozporządzenia, co nie powinno rodzić zbytnich trudności.

Jeżeli będzie NEGATYWNA, to wtedy cały zbiór danych osobowych o osobach, które zarejestrowały odbiorniki należy odebrać Poczcie Polskiej i zniszczyć bo był gromadzony NIELEGALNIE. Zresztą dane wrażliwe o osobach zwolnionych z opłaty abonamentowej są bez względu na odpowiedź gromadzone nielegalnie. Prezes UODO powinien jak najszybciej podjąć kontrolę w Poczcie Polskiej, a także w Blue Media przetwarzającym te dane osobowe (ciekawe kto wyraził na to zgodę) podstaw prawnych gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób płacących abonament RTV.   

I jeszcze jeden problem:

Za ustawę abonamentową obecnie odpowiada minister właściwy ds. łączności (obecnie Minister Cyfryzacji), ale w ustawie o działach, dział łączność obejmuje jednie sprawy poczty, ale nie ma ani słowa aby obejmował również sprawy radia i telewizji. Abonament RTV jest co prawda zbierany przez Pocztę Polską, ale nie jest sprawą poczty! Sprawy radia i telewizji są w gestii KRRiTV podlegającej Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Jest jeszcze kilka innych ciekawych natury prawnej zastrzeżeń do treści ustawy o opłatach abonamentowych, ale zostawmy je teraz na boku.

Inne ciekawe wpisy: