Komentarz O zawodzie zbitki WBI

O wpisaniu zawodów informatyk oraz inżynier informatyk do rejestru Klasyfikacji Zawodów i Specjalności

data wpisu: 2021.07.24 | data publikacji: 2021.07.24

Tekst ten ukaże się w Biuletynie Informacyjnym PTI

W maju br. do Prezesa i Zarządu Głównego PTI został przesłany list:

Warszawa, dnia 14.05.2021 r.

Aktualizacja dnia 27.05.2021 r.

Prezes, Zarząd Główny,

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Wnosimy, aby w 40-rocznicę istnienia, PTI sprawiło całemu środowisku informatycznemu w Polsce prezent w postaci wpisania do Rejestru Zawodów prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zawodów: informatyk oraz inżynier informatyk.

Obecnie, w okresie trwania Narodowego Spisu Powszechnego 2021, sprawdziliśmy Rejestr Zawodów prowadzony przez MPRiT. W Rejestrze tym odnajdujemy 12 zawodów zawierających termin informatyk, ale żaden z nich nie jest bezpośrednio zawodem informatyk lub inżynier informatyk, takim jaki się uzyskuje tytularnie po studiach informatycznych i często przez lata wykonuje, zanim się stanie specjalistą w określonej specjalności, specjalizacji czy też nie otrzyma się funkcji zarządczej.

Do umieszczenia w Rejestrze Zawodów wystarczy przygotować odpowiedni wniosek z uzasadnieniem. PTI jako Stowarzyszenie jest uprawnione do wystąpienia z takim wnioskiem.

Treść merytoryczna wniosku może być przygotowana przez Sektorową Radę do. Kompetencji – Informatyka, przy udziale Izby Rzeczoznawców oraz Rady Naukowej PTI.

W związku z powyższym składamy formalny wniosek o podjęcie przez Zarząd Główny Uchwały o pilnym i skutecznym podjęciu prac nad wpisaniem zawodu informatyk oraz inżynier informatyk do Rejestru Zawodów prowadzonego przez MRPiT.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Członkowie Honorowi PTI:

Andrzej Blikle, Jarosław Deminet, Wacław Iszkowski, Jerzy Nowak, Jan Madey, Marek Maniecki, Zygmunt Mazur, Alicja Myszor, Zdzisław Szyjewski, Ryszard Tadeusiewicz, Marek Valenta, Jan Węglarz


W dniach 10-20.07 odbyło się głosowanie Uchwały ZG dotyczącej powyższego listu.

Treść (jawnej) Uchwały:

Zarząd Główny PTI, na podstawie listu 12 Członków Honorowych PTI (list w załączeniu), uchwala podjęcie działań Towarzystwa na rzecz wpisania zawodu informatyk oraz inżynier informatyk do Rejestru Zawodów prowadzonego przez MPRiT. Jednocześnie ZG PTI powołuje zespół zadaniowy ds. zawodu informatyka w składzie: 1. Janusz Dorożyński - lider Skład zespołu nie może być liczyć mniej niż 5 osób, i większość w nim muszą stanowić członkowie PTI. Lidera zespołu powołuje i odwołuje ZG PTI uchwałą.

Lider zespołu może, po konsultacji z zespołem i z powiadomieniem ZG PTI, powoływać i odwoływać członków zespołu. Do zadań zespołu należy opracowanie dokumentów do wystąpienia o wskazane w uchwałach ZG PTI modyfikacje Rejestru Zawodów, monitorowanie spraw zawodu informatyka, opiniowanie zagadnień związanych z tym zawodem, np. kwestii równoważność już nabytych kwalifikacji lub zagadnień terminologicznych, współpraca w Radami Sektorowymi PTI, oraz innymi jednostkami PTI w sprawach dotyczących zawodu informatyka. Zarząd Główny zwraca się jednocześnie do Rady Naukowej PTI o udzielenie zespołowi wsparcia w przygotowywaniu niezbędnych opinii i wniosków.

Uzasadnienie:

Ukończenie studiów na kierunku Informatyka na uczelniach przyrodniczo-matematycznych powinno być oznaczone uzyskaniem zawodu informatyk (podobnie jak uzyskiwany jest zawód matematyk, statystyk, fizyk, itp.), a na uczelniach technicznych zawodu inżynier informatyka (podobnie jak uzyskiwany jest zawód inżynier mechanik, inżynier elektronik, itp.). Jest to zawód wyuczony przynależny danej osobie na całe jej życie. W niewielu przypadkach osoby te uzyskują jeszcze inny zawód wyuczony. Zawód wyuczony powinien być wpisany do Rejestru Zawodów w określonej grupie podobnych tematycznie zawodów wyuczonych.

Istnienie w Rejestrze Zawodów grupy zawodów specjalności (grupa 25) teleinformatycznej (technologii informacyjno-komunikacyjnych) obejmuje zawody specjalistyczne, wykonywane na podstawie dodatkowo uzyskanych kompetencji, doświadczenia oraz zapotrzebowanie pracodawcy. Z reguły są one wykonywane okresowo i z czasem zmieniane na inne podobne zawody specjalnościowe w miarę potrzeb i pozyskiwanych umiejętności. Osoby wykonujące te zawody powinny mieć w zasadzie wyuczony zawód informatyk (ukończony kierunek informatyka), ale też wiele innych osób z innymi wyuczonymi zawodami może po nabyciu odpowiednich kompetencji informatycznych również wykonywać te zawody specjalnościowe, korzystając też z własnej nabytej wiedzy podstawowej. Wobec powyższego poważnym brakiem jest brak formalnego uznania zawodu wyuczonego informatyk oraz inżynier informatyk w formułowaniu wymagań w zawodach specjalnościowych.  Brak tych zawodów powoduje też trudności w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o istniejących i przygotowywanych oraz potrzebnych kadrach informatycznych w gospodarce, finansach administracji oraz edukacji i działach obsługi społeczeństwa w okresie rozwoju cyfryzacji.

Wynik głosowania:

Jawne głosowanie elektroniczne nad uchwałą w sprawie zawodu informatyk i inżynier informatyk ( nr 046e/XIV/21). W głosowaniu uczestniczyło 15 członków ZG. Za uchwałą głosowało 12 członków ZG, przeciw 1 członek ZG, wstrzymało się 2 członków ZG.


W trakcie dyskusji nad listem oraz projektem uchwały pojawiło się kilka istotnych pytań, na które warto było odpowiedzieć, wyjaśniając ewentualne różnice w rozumieniu przedmiotu tej propozycji (pytania i odpowiedzi są umieszczone tutaj 

A zainteresowanych Klasyfikacją Zawodów i Specjalności teleinformatycznych odsyłam do kompendium informacji na ten temat.