Poniższy Program Uroczystości Promocji został spisany z  oryginalnej książeczki wręczanej wszystkim uczestnikom - tekst programu jest przedstawiony w innym niż oryginał formacie - zdjęcia stron książeczki są zamieszczone obok.

WSKAZÓWKI DLA UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI

10-lecia Szkoły Podchorążych Lotnictwa, Dęblin 1937

Komitet uroczystości prosi Panie i Panów o zapoznanie się ze wskazówkami, które zawierają wszystkie dane odnoszące się do przebiegu uroczystości, oraz o przestrzeganie ściśle wyznaczonych miejsc i godzin. We wszystkich wątpliwych wypadkach informacji udzielają organa służby porządkowej i biuro informacyjne, czynne przez cały czas uroczystości w budynku Szkoły Podchorążych Lotnictwa.

Dzień 14. X. Uroczystości zjazdowe

Godz. 10’10 Przyjazd pociągu specjalnego na bocznicę lotniska przed budynki S.P.L.

Zakwaterowanie gości

 1. Jego Ekscelencja ks. Biskup Gawlina - w budynku kasyna ofic.
 2. Panowie Generałowie - w budynku kasyna ofic.
 3. Panowie D-cy Grup i formacji lotn. - w bud. komendy C.W.L. Nr 1.
 4. Delegacje wojsk. ofic.- ofic. sztab. lotn. - w bud. komendy C.W.L. Nr 1. Ofic. sztab. innych rodzajów broni - w bud. Nr 5 (obok kasyna) Ofic. starsi i mł. - w bud. S.P.L. (koło Dz. Nauk).
 5. Przedstawiciele cywilni - w bud. kasyna ofic. i bud. Nr 5 (obok kasyna)
 6. Oficerowie Zjazdu - S.P.L.
 7. Rodziny ofic. zjazdu - Panie w S.P.L. blok Nr III. 1 piętro, oraz w mieszk. pryw. ofic. C.W.L. 1.
 8. Przedstawiciele prasy - w S.P.L. bud. Nr lll parter i bud. Nr 5.
 9. Szoferzy w S.P.L. (mieszkanie dla służby).

Śniadanie

J. E. ks. Biskup, Panowie Generałowie, D-cy Grup i form. Lotn. oraz ofic. sztab. w kasynie ofic.

Pozostali uczestnicy uroczystości ich rodziny i ofic. pers. stałego w jadalni S.P.L. Śniadania będą wydawane indywidualnie od godz. 7-ej tylko do godz. 10.40.

Przebieg uroczystości

Godz. 11.00 Msza św. na lotnisku przed budynkiem Oddz. portowego.

 1. Udział biorą: Panowie - Dowódca Lotnictwa, Zastępcy Dowódcy Lotnictwa, Dowódcy Grup i Form. Lotniczych, delegacje Oficerskie, Uczestnicy Zjazdu, Delegacje Korp. Podofic. C. W. L. 1. Szkoła Pchor. W nabożeństwie mogą wziąć udział goście cywilni i rodziny osób wojskowych.
 2. Strój dla osób wojskowych: Uroczysty służbowy (biały kołnierzyk i rękawiczki, broń boczna, płaszcz sukienny). Podchorążowie X promocji - jak wyżej. ` S.P.L. - służbowy zwykły, bez owijek.
 3. ustawienie uczestników Zjazdu i oddz. oraz osób cywilnych w/g wskazówek organów służby porządkowej do godz. 10.50.

O godz. 10.55 zdadzą raport D-cy Lotn. - pułk. dypl. Ujejski w obecności uczestników zjazdu - mjr Surmasiewicz o stanie S.P.L.

Godz. 12.00 Obrady Zjazdu w sali balowej kasyna oficerskiego

 1. udział biorą: Dowódca Lotnictwa, Zastępcy Dowódcy Lotnictwa, Dowódcy Grup i Form. Lotn., uczestnicy Zjazdu, Podchor. X promocji
 2. Strój: jak w czasie nabożeństwa (bez płaszczy, czapek i pasów) Panowie Generałowie, Oficerowie Sztabowi i Delegacje złożą płaszcze, czapki i pasy -- w właściwej szatni kasyna oficerskiego. Panowie ofic. z 1, 2, 3 p. lotn. i Instyt. Centralnych - w pokoju przed salą balową. Panowie ofic. z 4, 5, 6 pułku lotn., Szkół Lotn. C.W.L. Nr. 1 i inni -- w suterenach (piekiełko) kasyna ofic.
 3. Zajęcie miejsc w sali obrad włg. wskazówek organów służby porządkowej do godz. 11.55. Po tej godz. sala obrad zostanie zamknięta.

Godz. 14.30  Obiad koleżeński Zjazdu w salach jadalnych S.P.L.

 1. Udział biorą: Wszyscy obecni na obradach oraz przedstawiciele klubu sprawozd. lotn.
 2. Strój jak w czasie obrad. Szatnia w S.P.L. przeznaczona dla uczestników mieszkających poza S.P.L.
 3. Miejsca w sali jadalnej zostaną wskazane. Obiady dla przedstawicieli prasy i rodzin uczestników zjazdu będą wydawane indywidualnie od godz. 14.30-15.30 w jadalni kasyna ofic.

Godz. 18.30  Odsłonięcie tablicy ku czci poległych wychowawców i absolwentów szkoły i kursów w hollu głównym S.P.L.

 1. Udział biorą: J. Eks. ks. Biskup Gawlina, Dowódca Lotnictwa, Zastępcy Dowódcy Lotnictwa, Dowódcy Grup i Form. Lotniczych oraz delegacje po 2 ofic. z każdej promocji i kursu aplik. wyznaczonych w czasie obrad Zjazdu:  2 ofic. z S. P. L. Gr. Techn.;.3 ofic. z C. W. L. Nr 1;  2 pchor. z X promocji3 podofic. z C.W.L. Nr 1 oraz ewentualne delegacje innych jednostek.
 2. Strój: Uroczysto służbowy (płaszcz broń boczna)
 3. J. E. ks. Biskup. Generałowie, Dowódcy Grup, Pułków. i równorzędni wyruszają do S. P. L. z kasyna Ofic.
  Delegacje oczekują ich przybycia w hollu głównym S. P. L. przed godz. 18.25 Ustawienie w/g wskazówek organów sł. porządkowej.

Godz. 19.30  U r o c z y s ty apel poległych i capstrzyk przed budynkiem oddz. portowego na lotnisku.

 1. Udział biorą: J.E.ks. Biskup, Generałowie, D-cy Grup i form. Lotn. Uczestnicy Zjazdu, Ofic. i Podof. C.W.L. 1. S.P.L. Gr.Bojowa i Tech. oraz pododdz. C.W.L.1 w szyku zwartym. W uroczystości mogą wziąć udział goście cy-wilni i rodziny osób wojskowych W miejscach specjalnie przeznaczonych.
 2. Strój: Uroczysty służbowy (płaszcz, broń boczna) dla ofic. przy oddz. służb. zwykły.
 3. Ustawienie uczestników uroczystości w/g wskazówek organów sł. porząd. do godz. 19.20

Kolacja

Od godz. 20.15 - 22.00

 1. dla J. E. ks. Biskupa, Panów Generałów, D-ców Grup i Pułkowników, Władz Centralnych - W kasynie oficerskim.
 2. dla uczestników Zjazdu, ich rodzin, Gości cywilnych i wojsk. ofic. C.W.L. w salach jadalnych S.P.L.

Dzień 15.X.

Godz. 9’15 Przyjazd pociągu specjalnego na bocznicę kolejową lotniska przed budynki S.P.L.

Zakwaterowanie gości.

 1. Jak w dniu 14. X.
 2. Goście Cywilni: Panie W S.P.L. blok Nr III 1 i 2 piętro. Panowie w S.P.L. blok Nr III parter. Zainstalowanie gości na kwaterach w/g wska-zówek i zarządzeń kpt. Stelmacha.

Śniadanie.

Od godz. 6.30 - 9.35

 1. w kasynie oficerskim jak w dniu 14.X.
 2. w jadalni S. P. L. jak w dniu 14.  Goście którzy przybyli w dniu 15.X. rano, zostaną odwiezieni do godz. 9.40 samochodami z S.P.L. do hali parkowej na nabożeństwo.

Godz. 9.45 Zajęcie miejsc w hali parkowej przez gości wojskowych, cywilnych i uczestników zjazdu następująco:

 1. miejsca siedzące przed ołtarzem, za fotelem Pana Marszałka, są przeznaczona: dla Panów Generałów, D-ców Grup i formacji lotn. dostojników cywilnych i delegacji oficerskich.
 2. miejsca stojące za krzesłami, na wprost ołtarza: dla panów oficerów uczestników Zjazdu, oficerów S.P.L. Gr. Techn. i C. W. L. 1.
 3. Delegacja podofic. na lewym skrzydle grupy stojących oficerów, za krzesłami przeznaczonymi - dla gości cywilnych.
 4. Goście cywilni i rodziny osób wojsk. zajmują miejsca siedzące po obu stronach hali. Ustawienie w hali włg. wskazówek org. służby porządkowej.

Po godz. 9.40 dojście do hali parkowej od strony bobrownickiej szosy i osady Irena zostaną zamknięte.

Przebieg uroczystości

I.  Godz. 10.00  Msza św. z kazaniem J.E.ks. Biskupa Gawliny w hali park.

 1. Udział biorą: Pan Marszałek, Generałowie, D-cy grup i form. lotn. dostojnicy cywilni, delegacje, uczestnicy Zjazdu, ofic. S. P. L. gr. Techniczna i C. W. L. 1, delegacja podofice-rów, goście cywilni i rodziny osób Wojsk.
 2. Strój: uroczysty służbowy (białe kołnierzyki, rękawiczki, płaszcze, broń boczna)

II. Poświęcenie i wręczenie sztandaru S. P. L.

Po poświęceniu sztandaru przez J.E.ks. Biskupa nastąpi wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru. Do wbijania gwoździ zostaną poproszeni Panowie przez płk. dypl. Ujejskiego w następującej kolejności:
J. E. ks. Biskup Gawlina
Panowie Gen. Kasprzycki
                    "      Głuchowski
            "      Zając    
                  "      Trojanowski
            "        Rayski
                "        Beaurein
          Płk     Florer
             "       Wieden
            Ppłk     Garbiński
           Mjr     Kałęcki
          Płk     Kalkus
          "       Heller
                          "       Lewandowski
            "      Karaś
           Ppłk. Stachoń
          Płk. Prauss
                        "       Iwaszkiewicz.

Po wbiciu gwoździa i wpisaniu się do księgi sztandarowej Panowie Generałowie i Pułkownicy zajmują miejsce w szeregu za fotelem Pana Marszałka na podium, na wysokości ołtarza.

III. Uroczysta promocja.

W czasie promocji Panowie, którzy wbijali gwoździe w drzewce sztandaru pozostają na podium.

IV. Wręczenie Panu Marszałkowi odznaki pamiątkowej Szkoły. Za Panem Marszałkiem udają się przed front Szkoły J.E.ks.Biskup, Panowie Generałowie, D-cy Grup i Form. Lotn. Reszta uczestników pozostaje na miejscu, zmieniając jedynie front.

V. Przemówienie por. Polesińskiego i ślubowanie promowanych. Po słowach zapowiadających ślubowanie wszystkie osoby wojskowe przyjmują postawę "baczność". Po odegraniu hymnu państwowego, Pan Marszałek i osoby towarzyszące opuszczają halę.

Po odjeździe Pana Marszałka:

 1. Oficerowie Zjazdu i oddz. S.P.L. przygotowują się do defilady na szosie wiodącej do twierdzy. Uszykowanie do defilady na miejscu.
 2. Pozostali uczestnicy wojskowi, goście i rodziny osób wojsk. udają się na miejsce defilady. gdzie ustawiają się włg. wskazówek organów służby porządkowej.

Godz. 13.40  Defilada

Godz. 14.20 Raport podporuczników u D-ców Pułków w auli S.P.L.

Podporuczników ustawi adjutant S.P.L. pułkami. Po raporcie nawiązanie kontaktu między delegacją V-tej a X-tej promocji. Strój: Służbowy uroczysty.

Panowie D-cy pułków oczekują w gabinecie K-ta S.P.L. raportu o gotowości ustawienia w auli.

Godz. 14.50 Obiad promocyjny w jadalniach S.P.L.

 1. Udział biorą: Pan Marszałek, J.E.ks.Biskup, Panowie Generałowie, D-cy Grup i form. lotn. Ofic. Zjazdu, Ofic. S.P.L. Gr. Tech. i C.W.L.1 Ofic. promowani oraz goście cywilni, posiada-jący odpowiednie zaproszenie.
 2. Strój: Osoby wojskowe -uroczysty bez pasów, osoby cywilne-czarne ubranie.
 3. Zajmowanie miejsc w/g wskazówek organów sł. porząd. (jak na załączonym szkicu) do godz. 14.45. Panowie D-cy Pułków, delegacje pułków i nowoprzydzieleni podporucznicy przy stole pułkowym.

Po godz. 14.45 sale jadalne zostaną zamknięte.

Dla rodzin uczestników Zjazdu i zaproszonych gości cywilnych zostanie wydany wspólny obiad o godz. 14.50 w sali balowej Kasyna Oficerskiego.

Godz. 22.00 Bal promocyjny w salach S.P.L.

 1. udział biorą: Zaproszeni goście wojsk. i cywil-ni, uczestnicy zjazdu, ofic. S.P.L. Gr. Techn. i C.W.L.1, nowomianowani podporucznicy, podchorążowie III roczn. oraz delegacje II roczn. obu Szkół.
 2. Strój: dla osób wojskowych - wieczorowy (białe rękawiczki, pas salonowy), dla osób cy-wilnych - balowy.

Wskazówki ogólne.

 1. Wszystkie osoby cywilne (również rodziny osób wojskowych) otrzymują na czas uroczy-stości bilet wstępu na teren lotniska, który służy jako przepustka i upoważnia do zajęcia odpowiedniego miejsca. Bilety wstępu będą wydawane za okazaniem zaproszenia w biurze informacyjnym.
 2. Telefony: a) wewnętrzne znajdują się w każdym bloku mieszkalnym. b) międzymiastowe (za opłatą) w kasynie ofic., w kanc. adiut. S.P.L. i biurze informacyjnym. c) międzymiastowe tylko dla prasy w S.P.L. blok Nr III na parterze i II piętrze.
 3. Dla gości przybywających wieczoremw dniu 15. X. tylko na bal, przygotowane szatnie do przebrania się w S.P.L. w bloku Nr III. Dla pań na 1 i 2 piętrze, dla panów na parterze. -
 4. Fryzjernie dla pań czynne od dnia 14. X. do rana dnia 16. X. w S.P.L. blok Nr III. II piętro dla panów blok Nr II parter. Oprócz tego czynny fryzjer przy Spółdzielni C.W.L. Nr 1.
 5. Krawcowa czynna w ciągu dnia 15.X. do rana 16. X. w szatni dla pań w S.P.L., krawiec od dnia 14. X. do rana 16. X. W S. P. L. blok Nr, II.
 6. Do każdego pokoju przydzielona jest usługa, Znak liczba pokoju na opasce rękawa.
 7. Samochody garażują w garażach wojskowych i rejonie S.P.L. Samochody pryw. zaopatrywać się mogą w mat. pędne w lrenie, w firmie Czapski ul. War-szawska (obok przejazdu kolejowego) Samochody pryw. ofic. wojsk. lotn. i służbowe W garażach plut. transp. C.W.L.1 Pryw. za opłatą, służbowe za fakturą.

Rozkład jazdy pociągów odchodzących ze stacji kol. Dęblin.

DO WARSZAWY: 2'51, 5'00, 5'14 1), 5'56, 6'14, 7'41, 10,56 2), 13'05 3), 17'18 1), 21'33

DO LUBLINA: 0'25, 0'50, 4'25, 7'08, 10'48, 17'19, 21'31, 22'22,

DO LWOWA: 10'48, 17'19, 21'31. 22'22, 0'25

DO RADOMIA: 4'06, 6'19, 10'56, 15'50, 17'23, 21'38

DO KRAKOWA: 4'06, 10'56, 15'50, 17'23, 21'38

DO ŁUK0WA-SIEDLEC i BRZEŚCIA: 7'50, 17'35

1) Na dworzec W-a Gdańska  2) przez Radom - w Warszawie o godz. 13.03 3) przesiadka w Garwolinie i Otwocku
Drukiem tłustym -- oznaczone pociągi pośpieszne.

Rozkład jazdy pociągów przychodzących na stację kol. Dęblin.

Z WARSZAWY: 0'20, 0'45, 3'55, 10'43, 16'54, 17'14, 21'23, 22'17

Z LUBLINA: 2'36, 4'54, 5'46, 6'04, 7’33, 17'05, 20'55, 21'28,

ZE LWOWA: 4'54, 6'04, 7'33, 17'05, 21'28,

Z RADOMIA: 0'12, 6'52, 10'28, 15'l6, 17'00, 21'17

Z KRAKOWA: 0'12 15'16.

Z ŁUKOWA,SIEDLEC i BRZEŚCIA: 6'55, 16’35,

W celu wygody gości należy wcześniej zgłosić godziny wyjazdu celem zamówienia dodatkowych wagonów. Odjazd autobusów na dworzec z przed internatu S.P.L. na 30 minut przed każdym odjazdem pociągu.

 1. W czasie uroczystości czynne będą organa służby porządkowo-inform. (znak opaska na ramieniu)
 2. Biura informacyjne a) na lotnisku czynne od dnia 13. X. godz. 18.00 do dnia 16. X. godz. 20'00 bez przerwy W S.P.L. wejście główne parter lewy pokój 307, b) na dworcu kolej. Dęblin od dnia 14. X. godz. 6.00 do dnia 16. X. godz. 20.00.
 3. Dnia 15 X. od godz. 18.00 czynny płatny bufet w kasynie ofic. W czasie balu czynne 2 bufety słodkie od godz. 23'00. O godz. 24'00 zostaną podane zimne zakąski W sali jadalnej S.P.L. o godz. 3.00 zimne i gorące zakąski a o godz. 5.00 barszcz,
Aktualizacja: 2018.11.17
Promocja w SPL
Bibliografia O Jerzym WBI