Zalecenia 2. Kongresu Informatyki Polskiej '1999

[ W nawiasach mój komentarz oceniający stan zaawansowania realizacji danego zalecenia - przyp.WBI ]


  1. Podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego, mającego być aktywnym członkiem społeczności Unii Europejskiej, jest racjonalne wykorzystanie teleinformatyki. (Z tym się oficjalnie wszyscy zgadzają, ale nie wszyscy dobrze rozumieją na czym to ma polegać.)

  2. Administracja państwa powinna precyzyjne określić swoje zadania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, jak również określić oczekiwania w stosunku do sektora teleinformatycznego i użytkowników. (Zadania są z grubsza określone, podobnie jak oczekiwania, ale nie ma efektywnej formy wspólnego przedyskutowania tych stwierdzeń).

  3. Dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa informacyjnego konieczna jest powszechna edukacja w zakresie efektywnego wykorzystywania środków teleinformatyki. (Taka edukacja jest prowadzona praktycznie powszechnie, ale jest jeszcze wiele do zrobienia).

  4. Konieczne jest zmodyfikowanie szkolnictwa wyższego w celu zapewnienia rozwoju kadr dydaktycznych i naukowych, mogących kształcić nowe pokolenia specjalistów informatyki. (Takie modyfikacje już były dokonywane oraz nowe są planowane, ale nie były one weryfikowane z celem kształcenia specjalistów informatyki).

  5. Od osób pracujących w zawodzie informatyka powinien być wymagany, wynikający z właściwego wykształcenia, profesjonalizm gwarantujący jakość i odpowiedzialność za wynik wykonywanej pracy (Nieformalnie są takie oczekiwania i są one często spełniane, ale formalnych zasad gwarancji jakości i odpowiedzialności nie ma).

  6. Stanowienie prawa musi być dokonywane z weryfikacją jego spójności oraz wewnętrznej integralności, aby zminimalizować negatywne skutki niejednoznacznych zapisów.( Niestety w praktyce legislacyjnej nie da się tego zagwarantować – można do tego dążyć poprzez kolejne nowelizacje udoskonalające jednoznaczność przepisów).

  7. Pilnym zadaniem władz władzy wykonawczej jest zapewnienie egzekwowania prawa autorskiego, szczególnie w odniesieniu do masowego, nielegalnego kopiowania oprogramowania (Takie egzekwowanie prawa autorskiego jest realizowane, ale nie zawsze z oczekiwanymi skutkami).

  8. Stymulowanie rozwoju elektronicznej gospodarki wymaga uchwalenia statusu prawnego dokumentu i podpisu elektronicznego oraz wprowadzenia ekonomicznych preferencji dla podmiotów stosujących techniki teleinformatyczne. (Status prawny dokumentu i podpisu elektronicznego został uchwalony, ale preferencji nie ma.)

  9. Należy dążyć do znoszenia barier w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej kraju, a szczególnie w zakresie transmisji danych (Takie bariery zostały zniesione).

  10. W celu promowanie polskiej kultury i sztuki w kraju oraz za granicą należy również wykorzystywać nowoczesne techniki multimedialne (O tym wiadomo, dokonano wiele w digitalizacji zawartości bibliotek, ale dalej jest to tylko fragment kultury).

 

Autorzy i współpracownicy opracowania Raportu 2.Kongresu Informatyki Polskiej

Aktualizacja: 2017.05.06
Zalecenia WBI'2017 WBI