70 lat : Dokonania organizacyjne

 1. Grupa Aparatów Matematycznych - powołana 23 grudnia 1948 roku.
 2. Centrum Obliczeniowe PAN - powstałe w 1961, które w 1976 przekształcono uchwałą Prezydium PAN w Instytut Podstaw Informatyki PAN.
 3. Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) – powstałe z przekształcenia w 1962 roku z Zakładu Aparatów Matematycznych.
 4. Katedra Budowy Maszyn Matematycznych (KBMM) – przekształcona w 1963 roku z Katedry Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii na Wydziale Łączności (potem Elektroniki) Politechniki Warszawskiej.
 5. Klub Użytkowników Komputerów ICL – pierwsza organizacja informatyczna (afiliowana przy NOT), założona w 1968 roku, dla wymiany informacji i doświadczeń merytorycznych, potem przekształcona w Klub w ramach PTI.
 6. INFOGRYF – jedna z pierwszych konferencji informatycznych, organizowana co 2 lata w okresie 1972-1994 w Kołobrzegu, przeznaczona do wymiany informacji o potrzebach i ofertach informatycznych.
 7. PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne założone w 1981 roku, skupiające część środowiska informatycznego, oddziałowujące w kluczowych dla rozwoju informatyki w sferach publicznych oraz w ramach ECDL powszechna edukacja podstaw informatyki.
 8. Targi Informatyczne – organizowane od 1990 roku prezentacje produktów i usług informatycznych – INFOSYSTEM, KOMPUTER EXPO, SOFTARG, BALTKOM – zanikły z początkiem lat 2000.
 9. PIIT – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji założona w 1993 roku w celu konstruktywnej współpracy z ustawodawcą oraz administracją w opracowaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspomagających rozwój zastosowań informatyki w gospodarce i społeczeństwie. Częściowo podobne zadania spełnia Krajowa Izba Gospodarki Elektronicznej i Telekomunikacji (KIGEiT) założona w 1992 roku.
 10. Polska na CEBiT – po raz pierwszy polskie firmy informatyczne zaprezentowały się w 1994 roku w Hanowerze na największych w Europie targach komputerowych. W 2012 Polska była partnerem CEBiT z wystąpieniem polskiego premiera o teleinformatyce.
 11. Kongresy Informatyki Polskiej – zorganizowane w latach 1994, 1998 oraz 2003, umożliwiające środowisku informatycznemu przedyskutowanie i wydanie ( w postaci Raportów, w tym Raportu PTI z 1991 roku) rekomendacji tworzenia warunków rozwoju informatyki w Polsce w kontekście unijnym.
 12. Forum Teleinformatyki – konferencja informatyczna odbywająca się corocznie od marca 1995 roku, dla kilkuset osób ze środowiska administracji rządowej i samorządowej oraz nauki i przedstawicieli firm dostawców rozwiązań, przynosząca uczestnikom znaczący zasób merytorycznej wiedzy.
 13. Dział informatyzacja – utworzony w lipcu 2002 roku najpierw przy Ministrze Nauki, potem Nauki i Informatyzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji i od listopada 2011 Ministrze Cyfryzacji, zajmujący się sprawami wykorzystania informatyki w społeczeństwie cyfrowym.
 14. Na rzecz Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – szkolenia i działania przez pozarządowe w zapewnieniu ochrony teleinformatycznej Polski – między innymi Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Polska Obywatelska Cyberobrona i inne.
Aktualizacja: 2017.05.06
zBITki WBI